สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 75
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 321,254
21 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
จำนวนผู้เข้าชม 5464 คน

ข้อมูลปีการศึกษา 2558

  ฝ่ายงานวิชาการ      
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  กลุ่มสาระ โทรศัพท์
1 นางสาวจุลมณี  สุระโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   081-4015990
2 นางสาวกาญจณี  พุมมะระ งานทะเบียน,  วัดและประเมินผล,  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์            ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 082-1418946
3 นางสาวสุกัญญา  ดังใหม่ งานทะเบียน,  วัดและประเมินผล ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา   082-1443651
4 นางสาวอิสรีย์  วรปรีชานันท์ งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้,  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ 082-7907242
5 นางสาวจุลมณี  สุระโยธิน งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   081-4015990
6 ว่าที่ ร.ท.สุปัญญา  ชาดง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  งานศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 083-5407995
7 นางสาวศศิรดา  ภูพวก งานประกันคุณภาพ,  สารบรรณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 080-7851174
8 นางสาวชลธิชา  บุญพรม งานเลขานุการ,  ธุรการวิชาการ,  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  088-1790292
9 นายสาธิต  จันทร์หอมกุล งานเลขานุการ,  ธุรการวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 080-5565187
10 นางสาวโสรยา  งามพลกรัง งานโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้,  งานโครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ(EP) ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 081-9180033
11 นางสาวสุภัสสร  ซุนสอน ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย 088-7119236
12 นายพิภพ  ลินนารัตน์ งานปกครองนักเรียนสายการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา 087-296296
13 นายจิรณัท  วงศ์ชมดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 089-5820545
14 นายอรรณพ  ประเสริฐวงษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนคอมพิวเตอร์
087-4545413
โครงสร้างการบริหาร
- ครูและบุคคลากร (ปี 2558)
- คณะผู้บริหาร
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ครูที่ปรึกษา (ปี 2558)
- ผลงานวิชาการของครู
ดูทั้งหมด

     DMC   IBSCLUB   V-STAR
Engine by MAKEWEBEASY