กำหนดวันเปิดภาคเรียน
กำหนดวันเปิดภาคเรียน
  • กำหนดวันเปิดภาคเรียน                    

                    กำหนดเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖