ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

"วันคารวตาครบรอบ9ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนตะวันชัยวิทยา" วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SPD7


โรงเรียนตะวันชัยวิทยา

แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์  ประดุจแสงสว่าง ที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ

โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนตะวันชัยวิทยาเป็นโรงเรียนสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ให้นักเรียนรู้จักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดีโดยยึดมั่นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นเพื่อนผู้แนะประโยชน์แก่เพื่อน เรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักปรับตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 Hs (Head, Hands, Heart and Health)

พัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ

โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้บูรณาการการเรียนการสอน " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเองภูมิใจมุ่งพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุด โดยการสนับสนุนของครูและผู้ปกครอง โรงเรียนเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

หลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

การอยู่หอพักทำให้นักเรียนได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การ ชี้ ชม ชวน เชียร์ของครู โดยการพัฒนาตนเองของนักเรียน ตามหลักความดีสากล 5 ประการ ( สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ ) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำมาปรับใช้ใน 5 ห้องชีวิตเนรมิตรนิสัย ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหารและห้องเรียน(โรงเรียน) นักเรียนจะเรียนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี สร้างความสุขภาคภูมิใจ ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com