ตราเครื่องหมายโรงเรียน

              เป็นรูปวงกลมที่มีสามเหลี่ยมอยู่ภายใน  ตรงกลางของสามเหลี่ยมมีรูปวงกลมเปล่งแสงประกายหกแฉกเป็นสามแฉกยาวและสามแฉกสั้น และรัศมีวงกลมแปดแฉก วงกลมเล็กภายในตรงศูนย์กลางสามเหลี่ยม หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา  ซึ่งคือความหลุดพ้นจากกิเลส ประกายสามแฉกเล็ก หมายถึง แสงสว่างที่เกิดจากนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ ของผู้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี
            ประกายสามแฉกใหญ่ หมายถึง แสงสว่างที่เกิดจากไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
            สามเหลี่ยมสีทอง      หมายถึง มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
            วงกลมสีน้ำเงิน         หมายถึง  ความสงบ มั่นคง ความศรัทธา ความมีระเบียบ ความเป็นเอกภาพ พร้อมที่จะสร้างส แรงบันดาลใจ อันไม่มีประมาณให้แก่มวลมนุษยชาติ
            แสงสีเหลืองเปล่งประกายเป็นรูปแปดแฉกวงนอก  หมายถึง การเผยแผ่ปรัชญาทางการศึกษา ไปสู่มวลนุษยชาติ            ด้วยพลังความสุข พลังปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ โดยมรรคมีองค์แปด

อักษรย่อโรงเรียน
ต.ช.
   
     วิสัยทัศน์    

โรงเรียนตะวันชัยวิทยามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม ผู้เรียนเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก   มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 และ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมและผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
4. ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศีลธรรมสู่ชุมชนและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล
7. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      
8. พัฒนาผู้เรียนให้รักษาสัจจะ มีสติ รู้จักสังเกต มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมชาติ ความจริงของชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ปรัชญาของโรงเรียน  (Philosophy)       
“แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์  ประดุจแสงสว่าง  ที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ”
คติธรรม (Motto)
ทนฺโต  เสฏโฐมนุสฺเสสุ  ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
คำขวัญ (Slogan)
ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  เชิดชูพระพุทธศาสนา  รักษาสุขภาพ
เอกลักษณ์(Uniqueness)
สถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม
อัตลักษณ์(Identity)
ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
วัฒนธรรมองค์กร(Culture)การฝึกฝนตามหลักคุณภาพมาตรบานด้านศีลธรรม MSQ Standard Quality
สีประจำโรงเรียน
  
  
               สีขาว–แดง
               สีขาว  คือ ความบริสุทธิ์ สะอาด สดใส สว่าง
               สีแดง  คือ ความเข้มแข็ง วินัย เคารพ อดทน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกทานตะวัน (Sunflower)
          ดอกทานตะวัน หมายถึง ความศรัทธาเชื่อมั่น มั่นคง ซื่อตรง ตั้งใจรับคำสอนของครูบาอาจารย์ ดุจดอกไม้ทานตะวันสีเหลืองสดที่บานหันดอกไปตามแสงตะวัน

 
Powered by MakeWebEasy.com