ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนตะวันชัยวิทยา

ตราเครื่องหมายโรงเรียน

 เป็นรูปวงกลมที่มีสามเหลี่ยมอยู่ภายใน  ตรงกลางของสามเหลี่ยมมีรูปวงกลมเปล่งแสงประกายหกแฉกเป็นสามแฉกยาวและสามแฉกสั้น และรัศมีวงกลมแปดแฉก

 วงกลมเล็กภายในตรงศูนย์กลางสามเหลี่ยม หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา ซึ่งคือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

 ประกายสามแฉกเล็ก หมายถึง แสงสว่างที่เกิดจากนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ ของผู้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว

ประกายสามแฉกใหญ่ หมายถึง แสงสว่างที่เกิดจากไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา

          - สามเหลี่ยมสีทอง หมายถึง มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
          - วงกลมสีน้ำเงิน   หมายถึง  ความสงบ มั่นคง ความศรัทธา ความมีระเบียบ ความเป็นเอกภาพ พร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ อันไม่มีประมาณให้แก่มวลมนุษยชาติ
          - แสงสีเหลืองเปล่งประกายเป็นรูปแปดแฉกวงนอก หมายถึง การเผยแผ่ปรัชญาทางการศึกษา ไปสู่มวลมนุษยชาติ ด้วยพลังความสุข พลังปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ โดยมรรคมีองค์แปด
อักษรย่อโรงเรียน
ต.ช.

วิสัยทัศน์ผู้เรียนเป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพและมีศิลปะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมและผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
  3. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศีลธรรมสู่ชุมชนและสังคม
ปรัชญา (Philosophy)แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ ประดุจแสงสว่าง ที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ
คติธรรม (Motto)ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
คำขวัญ (Slogan)ใฝ่ดี ใฝ่รู้ เชิดชูพระพุทธศาสนา รักษาสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)ผู้เรียนเป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ และมีศิลปะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เอกลักษณ์ (Uniqueness)สถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม
อัตลักษณ์ (Identity) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)การฝึกฝนตามหลักคุณภาพมาตรฐานด้านศีลธรรม MSQ : Moral Standard Quality

สีประจำโรงเรียน


สีขาว  : เป็นสัญลักษณ์ของความดี หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด สันติภาพ ความสงบสุขและเรียบง่าย

สีแดง  : เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ หมายถึง พลัง ความรัก ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความเป็นผู้นำและความกล้าหาญ

สีขาว - แดง : ของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา ความหมายว่า พลัง ความรัก จากแหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่สร้างมาด้วยความเป็นผู้นำและความกล้าหาญ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกทานตะวัน (Sunflower)
          ดอกทานตะวัน หมายถึง ความศรัทธาเชื่อมั่น มั่นคง ซื่อตรง ตั้งใจรับคำสอนของครูบาอาจารย์ ดุจดอกไม้ทานตะวันสีเหลืองสดที่บานหันดอกไปตามแสงตะวัน
Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com