ที่มาและความสำคัญ

ความเป็นมาและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2552 คณะกัลยาณมิตรแก้วภูธรนครราชสีมา ตระหนักในคุณค่าของการสร้างคนดี มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยมีเป้าหมายจัดตั้งโรงเรียน สำหรับรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อฝึกฝนอบรมความดีสากล สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ นักเรียนมีคุณลักษณะพิเศษ คือ “เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม ผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลก” เพื่อแก้วิกฤตพฤติกรรมของเยาวชน สร้างผู้นำความดี ยกระดับจิตใจของคนในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ได้รับทราบวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีมติเห็นชอบจึงดำเนินการ ตามเจตนารมณ์ และได้กราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อธัมมชโย (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในขณะนั้น) ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ท่านเมตตาตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนตะวันชัยวิทยา” และได้มอบปรัชญา ของโรงเรียนไว้ว่า “โรงเรียนตะวันชัยวิทยา แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ประดุจแสงสว่างที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ” มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม มีมติจัดตั้งโรงเรียนตะวันชัยวิทยา ในวาระการประชุม วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และกำหนดให้ วันที่ 9 เมษายนของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนตะวันชัยวิทยา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมได้รับอนุญาตดำเนินจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ 68 ไร่ 78 ตารางวา ในหมู่ที่ 11 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 3 ได้อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 014/2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 อนุญาตให้มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม จัดตั้งโรงเรียนตะวันชัยวิทยา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยนายถาวร ชัยจักร เป็นผู้รับใบอนุญาต และดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วันเปิดเรียนวันแรก ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ต่อมา คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมได้ปรับเปลี่ยนให้ นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ประธานมูลนิธิพัฒนาการศึกษา เพื่อศีลธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ดำเนินการในฐานะผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 และแต่งตั้งให้ นางสาวจิตรา พีชะพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนตะวันชัยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตะวันชัยวิทยามีความตระหนักดีว่า หน้าที่ของโรงเรียน มิใช่แค่การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังศีลธรรม ทั้งนิสัยใฝ่ดีและใฝ่รู้ไปพร้อมกัน ดังเช่น ครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตในกาลก่อน ท่านมองภาพการจัดการศึกษาว่า “การให้การศึกษา คือการถ่ายทอดนิสัยใฝ่ทำดี และนิสัยใฝ่เรียนรู้จากตัวครูไปสู่ศิษย์” นั่นเอง

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

ไม่มีอัลบั้มที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com